Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej Budowlani zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.dpsbudowlani.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Brodzińska, adres poczty elektronicznej j.brodzinska@dpsbudowlani.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 836 66 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostepności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej Budowlani

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r.
  • Deklarację zaktualizowano dnia: 03.10.2022 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można uzywać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej Budowlani zjanduje się w Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Elekcyjnej 6.

Najbliższe przystanki autobusowe: Monte Cassino, Park Moczydło.

Najbliższy przystanek tramwajowy: Elekcyjna.

Najbliższy przystanek metra: Księcia Janusza.

Wejście do budynku i strefa obsługi

1. Dojście do budynku znajduje się od strony ulicy Elekcyjna 6. Wejście na teren jest przez furtkę. Z prawej strony furtki jest dzwowek. Wjazd na teren jest przez bramę od strony ulicy Elekcyja 6. Z lewej strony bramy jest domofon.

2. Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla  osób z niepełnosprawnością.

3. Wejście główne do budynku jest z poziomu chodnika, łatwe do zlokalizowania i wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku.

4. W budynku nie ma toalety dla osób z niepelnosprwnościami.

5. Sekretariat znajduje się na parterze na lewo od wejścia.

6. Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asytującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asytującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

7. Informacji głosowych udziela pracownik recepcji.

8. Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest każdy pracownik DPS.

9. Wewnątrz budynku są pochylnie dla osób z niepełnośprawnościami, windy i platforma dla niepełnosprawnych.

10. Dom zapewnia tłumacza PJM on-line.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informcje na stronie https//www.wtp.waw.pl/