Budujemy mosty łamiemy bariery

Utworzono dnia 28.12.2022

DPS „Budowlani” uzyskał dofinansowanie projektu „BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery!  - wspólny projekt dla wolontariatu” w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu". Na mocy projektu Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 oraz Stowarzyszenie Dobra Wola zawarły partnerstwo publiczne, w ramach którego podjęły wspólnie działania, mające na celu promocję idei wolontariatu. Działaniami zostały objęte trzy grupy społeczne: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież niedostosowana społecznie wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji. Projekt w ramach integracji osób najsłabszych, starszych, niepełnosprawnych oraz tzw. trudnej młodzieży, miał za zadanie przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego, promować ideę wolontariatu oraz, w ramach realizacji działań na zewnątrz, inicjować procesy inkluzji społecznej. Podjęte zostały trzy główne działania:

Działanie 1. BURZYMY BARIERY: Spotkanie artystyczne zrealizowane w  Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”. W ramach współpracy międzypokoleniowej oraz wspólnego pokonywania barier, mieszkańcy DPS Budowlani oraz podopieczni Stowarzyszenia Dobra Wola zorganizowalu spotkanie artystyczne, podczas którego beneficjenci zadania przygotowali wspólnie prace plastyczne. W trakcie spotkania mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” oraz podopieczni Stowarzyszenia Dobra Wola pełnili dla siebie rolę wzajemnej pomocy i inspiracji
w ramach postawionego zadania plastycznego. Prace zrealizowane wspólnie przez beneficjentów projektu zostały zaprezentowane na organizowanym w ramach projektu kiermaszu (działanie 3).

Działanie 2. BUDUJEMY MOSTY: Dzień w ogrodzie – działania realizowane na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” wraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 spędzili dzień w ogrodzie na terenie DPS „Budowlani” realizując prace w ramach hortiterapii. Celem hortiterapii jest poprawa stanu psychicznego i fizycznego, rozwój intelektualny, a także aktywizacja społeczna beneficjentów zadania poprzez oddziaływania terapeutyczne, pracę i przebywanie w środowisku przyrodniczym.  Wychowankowie  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w ramach wolontariatu wykonali drobne prace ogrodnicze wspólnie i pod kierunkiem mieszkańców DPS „Budowlani”. Zwieńczeniem dnia w ogrodzie będzie posadzenie wspólnego kwietnika (300 sztuk tulipanów), w ramach małego pomnika wzajemnej tolerancji, szacunku i przyjaźni. Działanie miało na celu zbudowanie współpracy międzypokoleniowej, aktywizację oraz uwrażliwienie młodych osób. Nadto Dzień w ogrodzie był nauką tego ile dwie grupy zagrożone wykluczeniem społecznym tj. osoby starsze oraz tzw. trudna młodzież może nauczyć się nawzajem.

Działanie 3. KONCERT FINAŁOWY: podsumowaniem projektu było zorganizowanie koncertu w ogrodzie zimowym Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”. Beneficjentami zadania byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, podopieczni Stowarzyszenia Dobra Wola oraz mieszkańcy dzielnicy Wola. Podczas koncertu odbył się kiermasz, w ramach którego wystawiono prace wykonane wspólnie przez mieszkańców DPS „Budowlani” oraz podopiecznych Stowarzyszenia „Dobra Wola”.

W dniu 7 czerwca br. w DPS „Budowlani” odbyła się konferencja inaugurująca projekt. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy Domu, przedstawiciele organizacji partnerskich oraz Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula prof. Wawrzyniec Konarski, który wygłosił krótki wykład dot. zjawiska wykluczenia społecznego.